صفحه ۵۵۷

مقصودشان این است که شما هم نسبت به دستورات من معصیت کردید و در آخر به حسرت و حیرت مبتلا شدید.

خطبه 36

بسم الله الرحمن الرحیم

و من خطبة له (ع) فی تخویف اهل النهروان:

"فانا نذیرکم أن تصبحوا صرعی بأثناء هذا النهر و بأهضام هذا الغائط، علی غیر بینة من ربکم و لا سلطان مبین معکم، قد طوحت بکم الدار، و احتبلکم المقدار، و قد کنت نهیتکم عن هذه الحکومة فابیتم علی اباء المخالفین المنابذین، حتی صرفت رأیی الی هواکم، و انتم معاشر اخفاء الهام، سفهاء الاحلام، و لم آت - لا ابا لکم - بجرا، و لا أردت لکم ضرا"

اشاره به گروههای مخالف حضرت علی (ع) و داستان خوارج

در موارد دیگر گفته ایم که حضرت با سه دسته از مخالفین جنگیدند: یک دسته آنهایی بودند که جنگ جمل را به راه انداختند و به آنها "ناکثین" گفته می‎شود، یعنی کسانی که بیعت خود را شکستند و با آن حضرت به مخالفت برخاستند، سردسته آنها طلحه و زبیر بودند که با تحریک عایشه و به همراه در آوردن او جنگ جمل را به راه انداختند. دسته دیگر قاسطین بودند، یعنی کسانی که ظلم و جور کردند؛ معنای "قسط" هم عدالت و هم جور است و اینجا مقصود جور است و "قاسطین" یعنی ظالمین؛ اینها بانیان جنگ صفین هستند که سرکرده آنها معاویه و عمروعاص بود. و دسته سوم مارقین یعنی خوارج بودند، "مارقین" جمع "مارق" است و به کسانی گفته می‎شود که در اعتقاد از امام خود جلوتر افتاده اند؛ از این جهت که

ناوبری کتاب