صفحه ۵۰۰

العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج"کافی، ج 1، ص 35، حدیث 5 اگر مردم می‎دانستند چه فوایدی در طلب علم هست، در جستجوی علم می‎رفتند گرچه به ریختن خون دل و فرو رفتن در گردابها باشد.

"و لانتخوف قارعة حتی تحل بنا"

(و نمی ترسیم از حوادث کوبنده تا این که بر ما حلول کند و نازل شود.)

"قارعة" یعنی کوبنده، به قیامت هم (قارعة)سوره رعد، آیه 31 گفته می‎شود چون حوادث آن کوبنده است.

یکی از چیزهایی که لازمه عقل انسان است این است که آینده نگر باشد، فقط حال را نبیند، پیش بینی حوادث آینده را هم بکند، چه حوادث دنیایی مثل جنگها، اختلافها، خشک سالی ها، و چه حوادث مربوط به مردن و قیامت و حساب و کتاب. انسان باید آینده را پیش بینی کند و از همین الان کاری کند که در مقابل حوادث عاجز نشود و بر اوضاع مسلط باشد؛ مخصوصا کسانی که در رأس یک حکومت هستند باید حوادث آینده را پیش بینی کنند.

چهار دسته مردم دنیاطلب

"فالناس علی اربعة اصناف"

(پس مردم بر چهار دسته اند:)

دسته اول:

"منهم من لایمنعهم الفساد الا مهانة نفسه، و کلالة حده و نضیض وفره"

(از آنهاست کسی که او را از فساد باز نمی دارد مگر خوار و بی مقدار بودنش، و کند شدن تیغش - قدرت نداشتن بر فساد - و کم بودن مالش.)

ناوبری کتاب