صفحه ۴۸۸

شد و منجر به این شد که همه مردم حتی دوستان عثمان بر او یورش بردند این بود که افراد فاسق را مورد مشاوره خود قرار داد و بر سر کار آورد و حکام را از بین اینها انتخاب می‎کرد؛ مثلا عبدالله بن سعد بن ابی سرح که برادر رضاعی او بود و در زمان پیامبراکرم (ص) مرتد شد و پیغمبراکرم فرمود: هر کس او را یافت او را بکشد،اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج 3، ص 173 عثمان این شخص را به دربار خود آورد و حاکم مصر قرار داد؛ و یا مروان و حکم که هر دو را پیغمبراکرم تبعید کرده بود، عثمان به دربار خود آورد، و مروان را مشاور خود قرار داد، و از طرف دیگر بیت المال مسلمین را که در آن زمان به خاطر فتوحات مسلمین در ایران و مصر و شامات پول بسیاری داشت در اختیار آنها گذاشته بود و پولهای کلانی به آنها می‎داد. این گونه مسائل باعث شد که مردم از اطراف و اکناف گرد آمدند و علیه عثمان قیام کردند و به حدی شورش مردم اوج گرفت که دیگر قابل کنترل نبود، و باعث قتل عثمان شد.الغدیر، ج 8، ص 282

موضع حضرت علی (ع) در قتل عثمان

حضرت علی راجع به مسأله قتل عثمان می‎فرماید:

"لو أمرت به لکنت قاتلا، او نهیت عنه لکنت ناصرا، غیر ان من نصره لایستطیع أن یقول: خذله من أنا خیر منه، و من خذله لایستطیع أن یقول نصره من هو خیر منی"

(اگر به کشتن او فرمان داده بودم کشنده او بودم، و اگر جلوگیری کرده بودم یاور او بودم، لیکن کسی که او را یاری کرد نمی تواند بگوید: من بهتر از خوار کننده او هستم، و کسی که او را خوار کرد نمی تواند بگوید: کسی که او را یاری کرد از من بهتر است.)

منظور این است که یاوران او افراد بدی بودند. وقتی اوضاع ناجور شد عثمان چندین مرتبه به حضرت علی متوسل شد، حضرت به او فرمود: روش و مشی

ناوبری کتاب