صفحه ۴۸۲

شما که از خانه خودتان کوفه نمی توانید دفاع کنید پس از کجا می‎خواهید دفاع کنید؟ وقتی از رهبری مثل علی (ع) با آن همه سابقه در اسلام اطاعت نمی کنید و همراه او به جنگ با دشمن نمی روید، پس از چه کسی می‎خواهید اطاعت کنید؟

"المغرور و الله من غررتموه"

(قسم به خدا فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد.)

یعنی شما قابل اعتماد نیستید.

"و من فاز بکم فقد فاز و الله بالسهم الاخیب، و من رمی بکم فقد رمی بأفوق ناصل"

(و کسی که شما نصیب او شده باشید به خدا قسم مثل کسی است که سهم اخیب نصیب او شده باشد، و کسی که بخواهد به وسیله شما با دشمن بجنگد مثل این است که با تیری که فوق و سرش شکسته تیراندازی کند.)

"السهم الاخیب" یعنی سهمی که ضررش بیشتر است، "أخیب" أفعل التفضیل از ماده "خیبة" است، یعنی خسران و شکست.

در جاهلیت یک نوع قماربازی معمول بوده که قرآن از آن به (أزلام)سوره مائده، آیات 3 و 90 تعبیر می‎کند. به این صورت که شتری را می‎کشتند و آن را بیست و هشت سهم می‎کردند، بعد ده چوبه تیر برمی داشتند و روی هفت چوبه آن به ترتیب از یک تا هفت سهم می‎نوشتند و روی سه چوبه از آن چیزی نمی نوشتند، بعد ده نفر هر کدام یکی از چوبه ها را برمی داشت، آنهایی که روی چوبه هایشان سهمی نوشته شده بود به همان اندازه از شتر سهم می‎بردند، و سه نفری که روی چوبه های آنها چیزی نوشته نشده بود باید پول شتر را می‎دادند،تفسیر قمی، ج 1، ص 161؛ و مجمع البیان، ج 2، ص 158، در تفسیر سوره مائده، آیه 3 و اسم سهم آنها "سهم أخیب" یعنی سهم پرضرر بود.

ناوبری کتاب