صفحه ۴۸۱

"لایمنع الضیم الذلیل"

(کسی که ضعیف است نمی تواند جلو ظلم و تعدی را بگیرد.)

"ضیم" به معنای ظلم است. آدمی که ذاتا ذلیل و خوار است نمی تواند جلو ظلم را بگیرد، اگر انسان اعتماد به نفس و اعتماد به خدا داشته باشد می‎تواند از حق دفاع کند. مردم کوفه از نظر مادی وضعشان خوب بود، سران عرب و رؤسای قبایل و عشایر عرب در کوفه بودند اما اعتماد به نفس نداشتند، بزدل و ترسو بودند. حضرت علی می‎خواهد بفرماید: وقتی می‎توانید در مقابل ظلم ایستادگی کنید که شجاع باشید و اعتماد به نفس داشته باشید.

من بارها عرض کرده ام قدرتهای بزرگ برای این که بتوانند ثروت کشورهای ضعیف را به یغما ببرند اول کاری می‎کنند که مردم این کشورها اعتماد به نفس نداشته باشند، در مغز آنها القا می‎کنند که سرنوشت شما باید در کاخ سفید یا کرملین تعیین شود؛ اگر مردم کشورهای ضعیف اعتماد به نفس داشته باشند و این معنا را باور نمایند که می‎توانند کار کنند و خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند، این اسمش شجاعت و اعتماد به نفس است و همین سبب پیروزی می‎شود.

"و لایدرک الحق الا بالجد"

(و حق جز به جد و کوشش به دست نمی آید.)

آدمی که جدی نباشد به درد جنگ و مبارزه نمی خورد و هیچ وقت نمی تواند حقش را بگیرد.

سلب اعتماد حضرت از مردم کوفه

"أی دار بعد دارکم تمنعون، و مع أی امام بعدی تقاتلون ؟"

(از چه خانه ای بعد از خانه خودتان دفاع می‎کنید، و بعد از من در کنار کدام امامی جنگ می‎کنید؟)

ناوبری کتاب