صفحه ۴۸۰

اقتصادی داریم،این درس در سال 1361 ش، زمان جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی علیه ایران بیان شده است. هر روز گرفتاری داریم، چه بسا کمتر بتوانیم به وعده های خود عمل کنیم، آن وقت اگر وعده دادیم و نتوانستیم عمل کنیم این ضعف ما را می‎رساند، پس بهتر آن است که به مردم وعده ندهیم، وعده ای که عمل به دنبال آن نباشد؛ خوب است مسئولین قصدشان را خالص کنند و به اندازه قدرتشان کار کنند، البته هر وقت کاری انجام شد به مردم هم بگویند و آنها را خوشحال کنند.

علل ناکامی ها

"ما عزت دعوة من دعاکم، و لا استراح قلب من قاساکم، أعالیل بأضالیل، دفاع ذی الدین المطول"

(پیروز و غالب نمی شود دعوت کسی که شما را بخواند، و راحت نیست قلب کسی که شما را به زحمت به کاری وا دارد، عذرهایی می‎آورید به حرفهای بیهوده، دفاع می‎کنید مثل دفاع کردن بدهکاری که در دادن وام خود بهانه جویی می‎کند.)

"عز" به معنای غالب شدن است، "عزیز" یعنی غالب، "ما عزت" یعنی غالب و پیروز نمی شود. "مقاسات" آن است که به زحمت کاری را انجام دهد. "أعالیل" ممکن است جمع "أعلولة" باشد، ممکن هم هست جمع "علة" باشد، به معنای عذرها و بهانه ها و علتها. "أضالیل" جمع "أضلولة" است، به معنای حرفهای باطل و بیهوده. "مطول" یعنی کسی که اداء دین خود را زیاد تأخیر می‎اندازد.

به هرحال حضرت می‎خواهد بفرماید: کسی را که بخواهی به زور به میدان جنگ بفرستی بهانه جویی می‎کند و به عذرهای بیهوده روی می‎آورد، شما این گونه هستید که بهانه جویی می‎کنید، بنابراین فرمانده ای که به شما اعتماد کند پیروز نمی شود.

ناوبری کتاب