صفحه ۴۷۹

کری برای انسان است، اما به سنگ سخت نفوذ ناپذیر هم "أصم" می‎گویند، چون همان طور که صدا در گوش کر نفوذ نمی کند سنگ سخت هم نفوذ ناپذیر است. "صلاب" جمع "صلب" است یعنی سخت، "الصم الصلاب" یعنی سنگهای سخت؛ که شاید مراد حضرت در اینجا دلهای سخت باشد، یعنی شما این قدر رجزخوانی می‎کنید که دلهای سخت هم به وحشت می‎افتند، اما در مقام عمل چنان هستید که دشمن در شما طمع می‎کند.

"کیت" برای کنایه از کار است؛ در زبان عرب برای کنایه از شخص می‎گویند "فلان" و برای کنایه از عدد می‎گویند "کذا" و برای کنایه از کار می‎گویند "کیت". "حیدی حیاد" از "حاد یحید" گرفته شده است، به معنای منحرف شدن، و این یا خطاب به جنگ است یعنی ای جنگ از من دور شو، و یا خطاب به مردم یعنی می‎گویید: فرار کن فرار کن؛ کلمه "حیاد" مبنی بر کسر است.

تذکری به مسئولان

نوعا آدمهایی که خیلی حرف می‎زنند کمتر اهل عمل هستند، آدمی که اهل عمل است سرش را پایین می‎اندازد و وظیفه خودش را انجام می‎دهد، اما کسانی که می‎خواهند از زیر کار در بروند حرفهای گنده گنده می‎زنند. روی این اصل من همیشه به برادرانی که مسئول هستند و برای کشور زحمت می‎کشند تذکر داده ام و گفته ام: رفتار ما نباید مثل رفتار رژیم سابق باشد که دائما به ملت وعده می‎داد که به دروازه تمدن بزرگ می‎رسیم اما عمل در کار نبود، هر وقت کاری را انجام دادیم آن وقت برای این که مردم خوشحال شوند به آنها بگوییم که ما فلان کار را انجام داده ایم. با این گرفتاریهایی که ما داریم، دچار جنگ تحمیلی شده ایم، آمریکا مزاحم ماست، شوروی مزاحم ماست، فرانسه مزاحم ماست، هر روز محاصره

ناوبری کتاب