صفحه ۴۴۶

"قلب" یعنی دستبند. "قلائد" جمع "قلادة" است، یعنی گردنبند. "رعاث" جمع "رعثة" است، یعنی گوشواره. "استرجاع" این کلمه را به دو صورت معنا کرده اند: یکی این که این زن می‎گفته: (انا لله و انا الیه راجعون)، و معنای دیگر این که با صدا گریه می‎کرده، صدا وقتی که با گریه همراه باشد به گلو برمی گردد. "استرحام" را هم به دو صورت معنی کرده اند: یکی این که طلب رحم می‎کرده و از آن مرد مهاجم می‎خواسته که او را رحم کند، دیگر این که او را به رحم و خویشاوندی قسم می‎داده است. به هرحال اینها به شهر انبار یورش بردند، کشتند و غارت کردند و این گونه طلا و جواهرات زنها را به زور از دست و پا و گردن و گوششان درآوردند و کسی مانع کار آنها نبود.

"ثم انصرفوا وافرین، ما نال رجلا منهم کلم، و لا أریق لهم دم"

(سپس برگشتند در حالی که پر بودند، نرسیده است به هیچ مردی از آنها جراحتی، و هیچ خونی از اینها ریخته نشده.)

"کلم" به معنای جرح است؛ بعضی گفته اند "کلمه و کلام" هم از ماده همین "کلم" است؛ زیرا سخن جراحتی را به انسان وارد می‎کند که شمشیر وارد نمی کند، لذا شاعر عرب می‎گوید:

"جراحات السنان لها التیام ____ و لایلتام ما جرح اللسان"جامع الشواهد، حرف الجیم بعده الراء

جراحتی را که سرنیزه وارد می‎کند برای آن التیامی هست، اما التیام پیدا نمی کند جراحتی که زبان بر جگر انسان وارد می‎سازد.

مواظب باشید یک وقت حرف زشتی، حرف تندی به مسلمانی نزنید، دل مسلمانی را نشکنید، که شکستن دل مسلمان سبب می‎شود خدا لطف و محبتش را از انسان برطرف کند. به هرحال حضرت می‎فرماید: مهاجمان از شهر انبار پیروزمندانه برگشتند در حالی که از نظر مال و ثروت تام و وافر بودند، نه به

ناوبری کتاب