صفحه ۴۴۴

امروز شهری غارت می‎شده و ده روز دیگر شهر دیگری، بر این اساس حضرت می‎فرماید: "شنت الغارات" معلوم می‎شود غارتها با فاصله انجام می‎شده، چنانچه در درسهای گذشته دانستیم قبل از حمله سفیان بن عوف غامدی به شهرهای اطراف فرات، بسر بن أبی ارطاة به دستور معاویه به مدینه و مکه و طائف و یمن یورش برد و قتل و غارت کرد.

"و ملکت علیکم الاوطان"

(و به ضرر شما وطنهای شما تصرف شده است.)

مسلمانها همه مثل بدن واحد هستند و اگر یک مسلمان در یک جا شکست بخورد مثل این است که همه شکست خورده باشند؛ لذا حضرت به مردم کوفه می‎فرماید: به ضرر شما وطنهای شما تصرف شد؛ یعنی شهرهای شما را دشمن از دست شما گرفت، یک کشور وطن تمامی مردم آن کشور است.

نمونه ای از قتل و غارتهای سپاه معاویه

"و هذا أخو غامد و قد وردت خیله الانبار و قد قتل حسان بن حسان البکری و أزال خیلکم عن مسالحها"

(و این مرد غامدی است که ارتش و سواره نظام او به شهر انبار وارد شده است و حسان بن حسان بکری را کشته است، و سواره نظامش سواره نظام شما را از محل سلاحها یعنی از آن مرزی که محافظت می‎کردند بیرون کرد.)

"أخو غامد" برادر غامد، یعنی از طایفه غامد است؛ "خیل" به معنای اسب است، و در اینجا یعنی سواره نظام؛ "انبار" شهری بوده در شرق فرات که به طرف ایران نزدیک بوده. در کناره فرات دو شهر روبروی هم قرار داشته یکی "هیت" در طرف غرب، کسانی که از طرف شام می‎آمدند اول به "هیت" می‎رسیدند، و دیگری "انبار" در طرف شرق فرات. بنابراین ارتش سفیان بن عوف غامدی که از شام

ناوبری کتاب