صفحه ۴۳۶

گوشواره ها را از گوش زنها در می‎آورد، چه زنان مسلمان و چه زنهای مسیحی و یهودی که در پناه اسلام بودند. حضرت از این واقعه دردناک ناراحت شد و این خطبه را فرمودند.

جایگاه جهاد در کلام حضرت علی (ع)

"أما بعد، فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولیائه، و هو لباس التقوی"

(اما بعد از حمد و ثنای خدا، جهاد کردن در راه خدا دری است از درهای بهشت، خدا این در را برای دوستان خاص خود باز کرده است، و جهاد لباس تقوی است.)

لباس پوشش است و انسان را از سرما و گرما حفظ می‎کند، جهاد لباس تقوی است؛ یعنی جهاد است که تقوی را حفظ می‎کند، باید جهاد باشد تا حکومت تقوی برقرار باشد. ممکن است بگوییم در اینجا کلمه "اهل" در تقدیر است، یعنی جهاد پوشش اهل تقوی است، اگر جهاد نباشد اهل تقوی از بین می‎روند، اهل تقوی و حکومت حق را جهاد حفظ می‎کند. احتمال سومی هم هست و آن این که جهاد مصداق لباسی است که آن لباس عبارت است از تقوی، در این صورت اضافه اضافه بیانیه است، تقوی بهترین لباسی است که انسان را از آلوده شدن به گناه حفظ می‎کند، و بالاترین مرتبه تقوی جهاد است؛ زیرا کسی که از جان و مالش می‎گذرد روشن است که به طور کامل در مقابل باطل ایستادگی دارد.

"و درع الله الحصینة ، و جنته الوثیقة"

(و جهاد زره محکم و سپر مطمئن خداست.)

"حصینة" یعنی محکم؛ "جنة" یعنی سپر. زره و سپر برای محفوظ بودن از اسلحه دشمن است. زره و سپر محکمی که خداوند قرار داده است برای ما در مقابل دشمن جهاد است، اگر بخواهیم استقلال و کشورمان محفوظ باشد باید در مقابل دشمن حالت جهادی داشته باشیم.

ناوبری کتاب