صفحه ۳۹۷

امانتداری است، وقتی عبور کند از آن پل صراط کسی که صله رحم کرده و امانت را ادا کرده به بهشت می‎رود، و وقتی عبور کند از روی پل کسی که در امانت خیانت کرده و قطع رحم کرده، اعمال دیگرش برای او نفعی ندارد، و صراط او را سرازیر آتش می‎کند.

روایت پنجم: مرحوم کلینی از اسحاق بن عمار روایت می‎کند که گفته است: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود: "ان صلة الرحم و البر لیهونان الحساب، و یعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامکم، و بروا باخوانکم و لو بحسن السلام و رد الجواب"کافی، ج 2، ص 157، باب صلة الرحم، حدیث 31

به درستی که صله رحم و نیکی کردن به خویشان و مردم حساب را در قیامت آسان می‎کند، و انسان را از گناهان حفظ می‎کند، پس صله رحم کنید، و به برادران دینی خود نیکی کنید ولو به خوب سلام کردن و خوب جواب سلام دادن.

روایت ششم: مرحوم کلینی از عبدالصمد بن بشیر روایت می‎کند که گفت: "قال أبو عبدالله(ع): صلة الرحم تهون الحساب یوم القیامة و هی منساءة فی العمر، و تقی مصارع السوء، و صدقة اللیل تطفئ غضب الرب"کافی، ج 2، ص 157، باب صلة الرحم، حدیث 32

امام صادق (ع) فرمود: صله رحم حساب انسان را در قیامت آسان می‎کند، و سبب تأخیر عمر است، و انسان را از پرتگاههای بدی حفظ می‎کند، و صدقه شب خاموش می‎کند غضب پروردگار را.

به هرحال این بود نتیجه صله رحم و نیکی کردن به مردم.

خداوند به همه ما قدرت بدهد تا بتوانیم به بندگان خدا خدمت کنیم، و اگر نمی توانیم کمکی و خدمتی بکنیم با زبان خوش آنها را رد کنیم.

ناوبری کتاب