صفحه ۳۹۳

"خصاصة" معنایش فقر و کمبود است، آیه قرآن می‎فرماید: (و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة)سوره حشر، آیه 9 مردم خوب دیگران را بر خودشان مقدم می‎دارند گرچه به خودشان فقر و بدبختی باشد.

ثروت ثروتمندان حکم چیزهای روان را دارد که هرچه از مالشان بردارند جای آن پر می‎شود، ثروتمندی که خداوند به او اقبال کرده هرچه از مالش بردارد جای آن پر می‎شود، چرا انسان از مالش بهره برداری نکند؟ خدا می‎فرماید: (و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله)سوره بقره، آیه 110 آنچه شما پیش می‎فرستید نزد خدا می‎یابید؛ یعنی آنچه را از ثروت خود در راه خیر مصرف کنی، مدرسه بسازی، دخترهای بی شوهر را شوهر بدهی، پسرهای بی زن را زن بدهی، اینها برای تو می‎ماند، آن مقداری که می‎گذاری و می‎روی نفعی برای تو ندارد. خداوند در قرآن خطاب به قارون می‎فرماید: (و لاتنس نصیبک من الدنیا)سوره قصص، آیه 77 بهره خود را از دنیا فراموش نکن؛ بهره پولدار از دنیا همان است که در راه خیر مصرف می‎کند؛ حضرت هم در اینجا می‎فرماید کسی که خدا به او ثروت داده در درجه اول فقر خویشان فقیرش را برطرف کند.

"و من یقبض یده عن عشیرته، فانما تقبض منه عنهم ید واحدة ، و تقبض منهم عنه أید کثیرة"

(و کسی که ببندد دست خود را از خویشان و بستگانش، همانا بسته می‎شود از طرف او بر خویشانش یک دست، اما از طرف بستگانش بسته می‎شود بر او دستهای بسیاری.)

این تعبیر بسیار جالبی است، و سید رضی (ع) هم می‎فرماید: این تعبیر برجسته ای است. کسی که دست عطوفت و کمک خود را از خویشانش ببندد و

ناوبری کتاب