صفحه ۳۷۹

می‎گوید "میسر". در قرآن می‎فرماید: (انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان)سوره مائده، آیه 90 همانا خمر و قماربازی و بت ها و چوبه های گروبندی پلید و از اعمال شیطان می‎باشد.

"میسر" یا از ماده "یسر" است به معنای آسانی، چون قمارباز پولی را به آسانی به جیب می‎زند؛ و یا از ماده "یسار" است به معنای غنا و ثروت داشتن، چون قمارباز پولدار می‎شود و ثروتی را به دست می‎آورد.

در این کلام حضرت تقدیم و تأخیر هست، باید می‎فرمود: "کالیاسر الفالج" و علت این که حضرت "الفالج" را مقدم داشته این است که آنچه در اینجا مورد نظر است پیروزی است نه قماربازی.

"قداح" جمع "قدح" است یعنی چوبه تیر. یکی از راههای قماربازی معروف در بین عربها این بوده که شتری را نسیه می‎خریدند و بعد ده نفر جمع می‎شدند و ده چوبه تیر هم می‎آوردند و روی هفت چوبه تیر از یک سهم تا هفت سهم می‎نوشتند، یعنی روی چوبه اول یک سهم، روی چوبه دوم دو سهم تا برسد به چوبه هفتم هفت سهم، که جمعش می‎شود بیست و هشت سهم، و روی سه چوبه چیزی نمی نوشتند، بعد ده چوبه تیر را داخل کیسه ای می‎ریختند و هر کسی یک چوبه تیر برمی داشت، سه نفری که روی چوبه تیر آنها چیزی نوشته نشده بود باید پول شتر را بدهند، و بقیه هم مطابق سهمی که روی چوبه آنها نوشته شده بود از شتر سهم می‎بردند. و این همان است که آیه قرآن می‎گوید: (الازلام).مجمع البیان، ج 2، ص 158، در تفسیر سوره مائده، آیه 3؛ و تفسیر قمی، ج 1، ص 161

حضرت در این تشبیه می‎فرماید: آدمی که در خط خداست و این دنیا را جای خودش نمی بیند، منتظر است که از طرف خدا چیزی برای او برسد، کار خیری که انجام می‎دهد می‎داند که خدا به او پاداش می‎دهد، یا در دنیا و یا در آخرت و یا هم

ناوبری کتاب