صفحه ۳۵۳

"و الله ما أنکروا علی منکرا و لا جعلوا بینی و بینهم نصفا"

(به خدا قسم نمی توانند هیچ امر منکری را به من نسبت دهند و انصاف و عدالت را بین من و خودشان حکم قرار ندادند.)

"نصف"، "نصف" و "نصف" هر سه به معنای عدالت و انصاف است.

کسانی که به بهانه خونخواهی عثمان جنگ جمل را به پا کردند و در مقابل حضرت علی جنگیدند، در مورد آنان حضرت می‎فرماید:

خونخواهی قاتلان عثمان از حضرت علی (ع)

"و انهم لیطلبون حقا هم ترکوه و دما هم سفکوه"

(آنها حقی را از ما طلب می‎کنند که خودشان آن را رها کردند، و خونی را طلب می‎کنند که خودشان آن را ریختند.)

از محرکین اصلی علیه عثمان طلحه و عایشه بودند که الان به خونخواهی عثمان علیه حضرت علی قیام کردند.-

"فلئن کنت شریکهم فیه فان لهم لنصیبهم منه"

(اگر فرضا من شریک آنها باشم در خون عثمان پس برای آنها هم نصیبی از خون عثمان هست.)

حضرت خود را از خون عثمان برئ می‎داند و برئ هم بود، اما می‎فرماید: بر فرض هم من شریک باشم باید از آنها هم خون عثمان طلب شود، چرا برای خونخواهی عثمان فقط سراغ من آمده اند؟!

"و لئن کانوا ولوه دونی فما التبعة الا عندهم"

(اگر اینها بدون حضور من متولی و متصدی خون عثمان شدند، پس نیست پیامدی و خونی مگر نزد خودشان.)

ناوبری کتاب