صفحه ۳۵۲

شهری به شهر دیگر انتقال داده می‎شود. "جلب" و جلب" هم خوانده اند، اما ظاهرا صحیحش همان "جلب" باشد.

انگیزه اصلی طلحه و زبیر در برپایی جنگ جمل

حضرت این دسته را نسبت به شیطان می‎دهد، یعنی خلاصه شیطان اینها را وادار کرده که جنگ داخلی درست کنند. طلحه و زبیر می‎خواستند که بیت المال در اختیارشان باشد و در حکومت هم شرکت داشته باشند، حضرت علی هم در مقابل در تقسیم بیت المال سخت گیری می‎کرد، و از این که امور مسلمین را به دست آنها بدهد استنکاف می‎نمود، حضرت علی (ع) کسی نبود که با مصلحت اندیشی برخلاف حق و واقعیت عمل کند، بلکه مطابق حق عمل می‎نمود؛ لذا طلحه و زبیر مخالف حضرت علی شدند و به همراهی عایشه مردم بصره را تحریک نمودند و جنگ جمل را به راه انداختند. البته معاویه با نامه ای آنان را تحریک کرده بود.

"لیعود الجور الی أوطانه، و یرجع الباطل الی نصابه"

(برای این که ظلم و تعدی به محل های خودش برگردد، و باطل به ریشه و اصل خودش بازگشت کند.)

"أوطان" جمع "وطن" است؛ "نصاب" یعنی اصل و ریشه.

از کلام حضرت استفاده می‎شود که قبل از حضرت علی ظلم و جوری بوده است، که الان اینها می‎خواهند با جنگ جمل آن ظلم و ستم برگردد؛ شیطان می‎بیند حق می‎خواهد حاکم شود لذا نیروهایش را جمع کرده تا حکومت علی را که مظهر عدالت است ساقط کند. مخصوصا در زمان عثمان شکی نیست که حکومت برخلاف حق بوده است، و شیطانهایی را مثل حکم و مروان که پیغمبر آنها را تبعید کرده بود عثمان برگرداند و در حکومت مسئولیت هایی به آنها داد.-

ناوبری کتاب