صفحه ۳۳۹

در صورتی است که غایت را بهشت و جهنم یا وصول الی الله بگیریم، آن وقت ساعت مرگ گرچه بعد از ماست ولی مثل این که پشت سر ما قرار گرفته، زیرا مرگ است که ما را می‎کشد و به جلو می‎برد، اما این خلاف ظاهر است و بهتر همان است که مراد از ساعت همان ساعات عمر باشد.

به هرحال راه دور و درازی است و کسی بهتر به مقصد می‎رسد که بارش سبک تر باشد، لذا حضرت می‎فرماید:

"تخففوا تلحقوا"

(بارتان را سبک کنید تا به آنها که جلو رفتند برسید.)

"لحوق" معنایش این است که افرادی که در یک مسیر هستند و تعدادی جلو افتاده اند آنان که عقب افتاده اند خود را به آنان که در جلو هستند برسانند. "تلحقوا" جزم کلمه به خاطر این است که جواب شرط واقع شده و در اصل "تخففوا، ان تخففوا تلحقوا" بوده است، سبک بار شوید که اگر سبک بار شوید به آنها که جلو رفتند می‎رسید.

پیغمبران و مردان خدا این راه را به سرعت طی کرده اند، اگر بخواهیم به آنها برسیم و در وسط راه نمانیم، در جهنم نیفتیم، باید بارمان سبک باشد، بارتان را سبک کنید تا به آنها که جلو رفتند برسید. داشتن مال و مقام دنیا سعادت نیست، مال و مقام دنیا برای انسان مسئولیت می‎آورد، و گرفتاری انسان را زیاد می‎کند، اگر انسان بتواند از آنها بهره برداری صحیح کند برای خودش سعادت کسب کرده است، اما اگر تمام عمر را صرف جمع آوری مال دنیا و کسب مقام دنیا کند، و از مال و مقامش به نفع آخرت استفاده نکند، بدبخت خواهد بود.

استفاده صحیح از مال دنیا

به برادران و خواهرانی که خداوند مال دنیا و موقعیت در جامعه به آنها داده

ناوبری کتاب