صفحه ۳۲۸

کسی نزنید، حرف بدی به کسی نزنید، بر فرض کسی مجرم باشد، خائن باشد، خائن را دادگاه عدالت باید محاکمه کند، و مطابق اسلام حکم صادر کند؛ اگر مأمور بازداشت کسی شدید، مواظب باشید به او توهین نکنید، او را کتک نزنید، کوچکترین عمل ما در قیامت مورد حساب قرار می‎گیرد، مردم با دیدن روش شما باید به اسلام اقبال کنند و علاقه مند به اسلام شوند، نه این که رفتار شما برای آنها یادآور پاسبانهای رژیم سابق باشد، کار شما بسیار حساس و ظریف است بنابراین مواظب باشید.

"بحق أقول لکم، لقد جاهرتکم العبر"

(به حق با شما سخن می‎گویم، وسائل عبرت و بیداری علنا با شما صحبت می‎کنند.)

این قبرستانها، تاریخ پادشاهان، طواغیت و گردنکشان، علما و بزرگان، همه، هم خوبها و هم بدها، حوادثی که هر روز اتفاق می‎افتد و ما با چشمان خود می‎بینیم، همه وسیله بیداری و عبرت ما هستند، اینها با ما علنا سخن می‎گویند.

"و زجرتم بما فیه مزدجر"

(و نسبت به کارهای زشت نهی شده اید.)

"زجر" به معنای بازداشتن است، "مزدجر" اصلش "مزتجر" بوده، از باب افتعال، در باب افتعال اگر فاءالفعل "ز" باشد "ت" افتعال قلب به "د" می‎شود.

حضرت می‎فرماید: تا آن اندازه که کافی باشد برای بازداشتن شما از کارهای زشت، از طرف خدا تذکر داده شده، و شما را از طغیان و سرکشی و شیطنت باز داشته اند.

"و مایبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر"

(بعد از رسولان آسمانی - ملائکه - کسی تبلیغ حکم خدا نمی کند مگر بشر.)

کسانی که لیاقت و استعداد دریافت وحی را داشته باشند، و در اثر استعداد ذاتی و کمال ذاتی قدرت پذیرش وحی را داشته باشند، ملائکة الله با آنها تماس می‎گیرند

ناوبری کتاب