صفحه ۳۱۳

شرکت اشعث و فرزندان او در قتل حضرت علی و حسنین (ع)-

یکی از کسانی که در شهید کردن حضرت علی (ع) با ابن ملجم همکاری کرد همین اشعث بود؛ حجر بن عدی، ابن ملجم و اشعث را دید که در مسجد کوفه با هم نجوا می‎کنند، و اشعث به ابن ملجم می‎گوید صبح نزدیک است زود کارت را انجام بده. پسر این اشعث، محمد بن اشعث از سران لشکر ابن زیاد بود که از طرف او به کربلا آمد و با امام حسین (ع) جنگ کرد. دختر اشعث، جعده هم همسر امام حسن (ع) بود، معاویه به او وعده داد که صد هزار درهم به تو می‎دهم و تو را به همسری پسرم یزید درمی آورم و تو امام حسن را به زهر مسموم کن، او هم امام حسن را به وسیله زهر به شهادت رساند، نمی دانیم که آیا معاویه پولها را به او داد یا نه، اما او را به همسری یزید درنیاورد.منهاج البراعة، ج 3، ص 285

به هرحال این اشعث با این سابقه در مسجد کوفه می‎آید و به سخنان حضرت علی (ع) گوش می‎دهد، روزی حضرت علی (ع) روی منبر بود یکی از خوارج اشکالی به حضرت کرد و گفت: "نهیتنا عن الحکومة ثم أمرتنا بها فما ندری ای الامرین أرشد"- شما در جنگ صفین ما را از پذیرفتن حکومت - حکمیت - نهی کردی و بعد امر کردی، ما نمی دانیم که آیا کدام یک درست است ؟ حضرت علی (ع) در جوابش فرمود: "هذا جزاء من ترک العقدة" این جزای کسی است که احتیاط را ترک کرده است.

این کلام حضرت دو احتمال دارد: یکی این که می‎خواهد بفرماید: این جزای من است که جانب احتیاط را ترک کردم و به حرف شما ترتیب اثر دادم و حکمین را پذیرفتم؛ احتمال دیگر این که حضرت می‎فرماید: این جزای شماست که

ناوبری کتاب