صفحه ۳۱

هستم، و آنها باید دور من بگردند؛ و حال که حکومت از مسیر خود منحرف شده، اهدافی که مانند اداره شئون مسلمین و پیاده کردن اسلام، از خلافت مورد نظر است به خوبی انجام نمی شود، و این اسمش اضطراب است.

آگاهی ابوبکر از افضلیت حضرت علی (ع)

"ینحدر عنی السیل"

(ابوبکر می‎داند سیل علوم و دانش از ناحیه من سرازیر می‎شود.)

حضرت خودش را تشبیه به کوهی پر از برف و باران کرده که سیلاب از آن سرازیر می‎شود، و مزارع و درختهای زیادی از آن سیراب می‎شوند. در واقع می‎خواهند بفرمایند: کوه علم و دانش من هستم و سیل علوم از من سرازیر می‎شود، و حتی ابوبکر و عمر و امثال آنها هم در علوم باید از من استفاده کنند.

تشبیه کردن علم و دانش به آب تشبیه لطیفی است. همان طور که آب مایه حیات است حیات انسانها هم به واسطه علم و دانش است، و آنچه در خلافت رکن است همان علم و دانش است. تعبیر "سیل" این مطلب را می‎رساند که علوم زیادی در رشته های مختلف از حضرت جریان پیدا می‎کند.

"و لایرقی الی الطیر"

(و کوه علم من آنقدر بلند است که هیچ پرنده ای نمی تواند به قله آن برسد.)

حضرت با این تشبیه زیادی علم خود را بیان کرده اند، و مبالغه این تشبیه زیادتر از تشبیه پیش است. در حقیقت می‎خواهند بفرمایند: مقام علمی و مقام تقوایی من آنقدر شامخ است که هیچ کس نمی تواند آن مقام را درک کند. مهم این است که ابوبکر با علم به مقام علمی حضرت امیرالمؤمنین (ع) متصدی خلافت می‎شود، و حضرت امیر(ع) هم در مقام افشاگری است که اگر تا حال سکوت کردم اما واقعیت مطلب این است، و موقعیت من این گونه بوده و ابوبکر هم می‎دانسته است.

ناوبری کتاب