صفحه ۲۳۷

که به دل انسان نشسته و در مقابل آن تسلیم شده است "مشغوف" می‎گویند. در قرآن کریم آمده: (قد شغفها حبا)سوره یوسف، آیه 30 محبت یوسف به پرده دل زلیخا رسید.

معنای بدعت و نمونه هایی از آن

"بدعة" از ماده "ابتدع یبتدع" و اسم مصدر است، "ابتداع" معنایش ساختن است. در مورد خداوند می‎گوییم: (ابتدع السماوات و الارض) خداوند این آسمان و زمین را ابداع و ایجاد کرده است. "بدعة" یعنی یک چیز ساختگی، منتها این طور نیست که هر چیز ساختگی خلاف باشد.

وهابی ها بر این عقیده اند که هرچه بعد از پیغمبراکرم حادث شود باطل است، از محمد بن عبدالوهاب رهبر وهابی ها نقل می‎کنند که می‎گفت: "المحدثات بعد رسول الله کلها بدعة" آنچه بعد از رسول الله (ص) حادث شده همه اش بدعت است. ظاهر گفته او همه چیز را شامل می‎شود، لذا باید گفت: مثلا هواپیما بعد از پیغمبراکرم (ص) ساخته شده پس بدعت است ! نقل می‎کنند حکومت سعودی وقتی می‎خواست تلگراف و چیزهایی از این قبیل بیاورد، علمای وهابی می‎گفتند: تلگراف در زمان پیغمبر نبوده بعد ساخته شده است پس بدعت است ! بالاخره به علما گفتند به هر صورت باید این گونه امور را حلال کنید، آخر نمی شود یک کشور تلگراف و امثال آن را نداشته باشد.

اصطلاحا بدعت به چیزهایی می‎گویند که دروغ یا حرام باشد، مثل این که کسی فکر غلطی ابداع کند و عقیده باطلی را به مردم القاء کند. نمونه آن بحث هایی است که متکلمین داشته اند، یک عده جبری بوده اند، یک عده تفویضی و یک عده مشبهه، یعنی خداوند را به موجودات تشبیه می‎کرده اند، عده ای مجسمه بودند که خداوند را جسم می‎دانسته اند، و عده ای هم مجبره، اینها به عنوان فکر و عقیده

ناوبری کتاب