صفحه ۲۱۵

ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات)سوره فاطر، آیه 32 ما کتاب را به بندگان برگزیده خود دادیم - و مردم در مقابل این کتاب سه دسته اند - یک دسته آنهایی هستند که به خودشان ظلم می‎کنند - از حق پیروی نمی کنند - و دسته دیگر میانه رو هستند، و دسته سوم آنهایی هستند که به کارهای خوب سبقت می‎گیرند.

راه درست با دوری از افراط و تفریط

"الیمین و الشمال مضلة ، و الطریق الوسطی هی الجادة"

(راست و چپ هر دو گمراهی است، و راه وسط همانا جاده درست است.)

ما در این عالم راهی را طی می‎کنیم که به هرحال ما را به آخرت می‎رساند، اگر در راه اصلی و وسط حرکت کنیم گرفتار دزد و راهزن و خطرهای دیگر نمی شویم، اما اگر از جاده اصلی منحرف شدیم و به طرف راست یا چپ رفتیم گرفتار دزدان و راهزنان و درندگان می‎شویم، به مقصد نمی رسیم و هلاک می‎شویم.

شعار ما هم در انقلاب این شعار بود: "لاشرقیة و لاغربیة" راست و چپ چه شرق باشد و چه غرب هر دو استعمارگر هستند و به فکر منافع خودشان، آمریکا نفت و معادن خاورمیانه را می‎خواهد شوروی هم همین طور. شوروی با ملت افغانستان چه می‎کند؟! در حالی که ادعا می‎کند طرفدار خلق است ! از وقتی که شوروی افغانستان را اشغال کرده بنابر آنچه نقل می‎کنند صادرات گاز افغانستان به شوروی سی برابر شده آن هم به صورت رایگان. فقط اسلام حامی مستضعفین است نه راست و نه چپ. هر روز حداقل ده مرتبه در نماز می‎گوییم: (اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین) خدایا به ما بنما راه مستقیم را، راه آنهایی که انعام کردی بر آنها - که انبیاء و اولیاء باشند - کسانی که نه بر آنان غضب کرده ای و نه گمراهند.

ناوبری کتاب