صفحه ۲۱۱

خطبه 16 (درس 55)

بسم الله الرحمن الرحیم

و من هذه الخطبة :

"شغل من الجنة و النار أمامه، ساع سریع نجا، و طالب بطئ رجا، و مقصر فی النار هوی، الیمین و الشمال مضلة ، و الطریق الوسطی هی الجادة ، علیها باقی الکتاب و آثار النبوة ، و منها منفذ السنة ، و الیها مصیر العاقبة ، هلک من ادعی، و خاب من افتری"

"و من هذه الخطبة"

(این قسمت هم از اجزاء همین خطبه شانزدهم است.)

"شغل من الجنة و النار أمامه"

(مشغول است کسی که بهشت و جهنم در جلو روی اوست.)

انسانی که بهشت و جهنم در جلو او قرار دارد و قهرا رهسپار آنهاست، به قدری مشغول است که نمی تواند به کارهای دیگر برسد، باید تمام سعی خود را در این جهت مبذول دارد که چه کارهایی او را به بهشت نزدیک می‎کند و چه کارهایی سبب آتش می‎شود.

کسی که هدف بزرگی در پیش دارد یا این که موضوع خطرناکی در جلو راه اوست، باید تمام هم خود را مصروف رسیدن به آن هدف و گریز از آن خطر

ناوبری کتاب