صفحه ۱۹۴

آنها پیدا می‎شود - یک ماه کنترل کند، وقتی یک ماه کنترل کرد برای او امری عادی می‎شود، حالت تقوی و کنترل کردن اعضاء و جوارح در او پیدا می‎شود. همین طور انسانی که در تاریخ گذشتگان مطالعه کند و از آن عبرت بگیرد، در او حالت تقوی ایجاد می‎شود و این تقوی مانع می‎شود که او در چیزهای شبهه ناک فرو رود.

از پیامبراکرم (ص) روایتی است که می‎فرماید: "حلال بین، و حرام بین، و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات"منهاج البراعة، ج 3، ص 220؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 114، باب 12 صفات قاضی، حدیث 9 چیزهایی حلال روشن است، و چیزهایی حرام روشن، و چیزهایی مشتبه بین این دو، کسی که شبهات را ترک کند از حرامها نجات پیدا می‎کند.

در روایت دیگر می‎فرماید: "لو ان راعیا رعی الی جانب الحمی لم یثبت غنمه ان تقع فی وسطه"منهاج البراعة، ج 3، ص 220؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 122، باب 12 صفات قاضی، حدیث 40 هر کس گوسفندانش را در اطراف قرقگاه بچراند کم کم وارد قرقگاه می‎شود.

اگر انجام شبهات برای انسان عادت شد کم کم محرمات هم برای او عادی می‎شود. لذا آدم متقی باید حتی از شبهه ناک خودداری کند تا گرفتار محرمات نشود.

حضرت می‎فرماید: کسی که از تاریخ درس عبرت بگیرد، در او حالت تقوی پیدا می‎شود و این تقوی مانع از این می‎شود که در چیزهای شبهه ناک فرو رود، پس به طریق اولی در محرمات هم وارد نمی شود.

بازگشت اخلاق جاهلیت در بین مردم

"ألا و ان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیکم (ص)"

(آگاه باشید بلایی که در زمان مبعوث شدن پیغمبر گرفتار آن بودید امروز هم مانند آن گرفتاری برگشته است.)

ناوبری کتاب