صفحه ۱۹۳

و منظور هم عقوبت های افراد و اقوام گذشته نیست، بلکه منظور عقوبت های خودشان است. ظالم باید نتیجه ظلمش را هم در این دنیا ببیند و هم در آخرت.

کسانی که زبان گویای تاریخ به آنها بفهماند که جنایت و ظلم چگونه عقوبت ها و گرفتاریهایی را به دنبال دارد - چه عقوبت دنیوی و چه اخروی - و از تاریخ درس بگیرند، در آن صورت انسانها پرهیزکار می‎شوند، و این گونه نظر به تاریخ در آنها حالت تقوی ایجاد می‎کند.

"تقوی" در لغت به معنای حالت نگهداری، از ماده "وقایة" است، یعنی نگه داشتن، "تقوی" در اصل "وقوی" بوده بعد "و" قلب به "ت" شده است.

یکی از امتیازات انسان این است که بتواند اراده و اعضاء و جوارح خودش را تحت کنترل قرار بدهد؛ زبانش، دستش، چشمش و... در کنترل او باشد، تا در هر موردی که بجاست سخن بگوید، نگاه کند، و در مواردی که نباید سخن نگوید، نگاه نکند، در این صورت انسان را متقی می‎گویند.

تقوی را گاهی به ترس معنی می‎کنند ولی درست نیست، ورع و خوف به معنای ترس است. و تقوی به معنای حالت نگهداری و کنترل کردن است.

ماه مبارک رمضان در پیش است، خداوند به همه توفیق بدهد که بتوانیم روزه بگیریم؛ روزه دارای خاصیت های بسیاری است، اما مهم ترین خاصیتی که خداوند در قرآن برای روزه ذکر کرده و مهم ترین فلسفه ای که در روزه است تقوی است، می‎فرماید: (کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون)سوره بقره، آیه 183 روزه بر شما واجب شد چنانچه بر کسانی که قبل از شما بودند واجب شد، شاید در شما حالت کنترل نفس و تقوی پیدا شود. انسان عادت دارد هر وقت هرچه دلش خواست می‎خورد، زبان و اعضاء و جوارح همه رها هستند، خدا خواسته است که انسان زبان، شکم و فرج را - سه عضوی که بیشتر جنایات انسان از ناحیه

ناوبری کتاب