صفحه ۱۶۵

خطبه 13 (درس 51)

بسم الله الرحمن الرحیم

"رغا فأجبتم، و عقر فهربتم، أخلاقکم دقاق، و عهدکم شقاق، و دینکم نفاق، و ماؤکم زعاق، و المقیم بین أظهرکم مرتهن بذنبه، و الشاخص عنکم متدارک برحمة من ربه، کأنی بمسجدکم کجؤجؤ سفینة قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها، و غرق من فی ضمنها"

و فی روایة : "و أیم الله لتغرقن بلدتکم حتی کأنی أنظر الی مسجدها کجؤجؤ سفینة ، أو نعامة جاثمة"

و فی روایة : "کجؤجؤ طیر فی لجة بحر"

و فی روایة أخری: "بلادکم أنتن بلاد الله تربة ؛ أقربها من الماء، و أبعدها من السماء، و بها تسعة أعشار الشر، المحتبس فیها بذنبه، و الخارج بعفو الله، کأنی أنظر الی قریتکم هذه قد طبقها الماء حتی ما یری منها الا شرف المسجد کأنه جؤجؤ طیر فی لجة بحر"

موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، هفته قبل خطبه سیزدهم مطرح بود، به مناسبت جمله اول آن خطبه هشتاد نهج البلاغه را مطرح کردیم و بحث مفصلی راجع به زن و موقعیت آن در نظام تکوین و تشریع شد.

در خطبه سیزده که حضرت امیرالمؤمنین (ع) آن را پس از پیروزی در جنگ

ناوبری کتاب