صفحه ۱۶۰

است، و در مرد تدبیر و فکر و مآل اندیشی، نه این که از نظر عقل و فهم چیزی کم دارند. بنابراین خواهش می‎کنم خواهران نظام طبیعت و خلقت خود را فراموش نکنند، اداره جامعه هم عقل می‎خواهد و هم عاطفه، هر دو باید باشد، و بدانند اداره جامعه همانند آسیاب دو سنگ می‎خواهد. ضمنا اداره خانه و بچه ها کار کوچکی نیست و جامعه از خانواده ها تشکیل می‎شود، و چون اداره خانه و خانواده به عواطف زیاد نیاز دارد عملا به عهده خانم ها گذاشته شده است.

هماهنگی تکوین و تشریع

چون دین و مذهب بر اساس فطرت و تکوین تشریع شده، باید مسئولیت هایی که به عهده مرد و زن گذاشته می‎شود مطابق فطرت و بر اساس تکوین باشد. اتفاقی همه علمای شیعه و سنی است که امارت و حکومت و قضاوت به عهده مردهاست، چون مسئولیت سنگین است. البته ابوحنیفه یکی از فقهای اهل سنت گفته است: قضاوت زن در امور مالی جایز است. اما این که حضرت فرمود: "نواقص الایمان"، اولا ایمان تابع عقل است و عقل هرچه کمتر باشد ایمان کمتر است، ثانیا طبق ساختمان وجودی زن باید خون حیض داشته باشد، زیرا همین خون است که در ایام حمل غذای کودک می‎شود و در ایام شیر دادن تبدیل به شیر و در موقعی که زن آبستن نباشد و بچه هم شیر ندهد طبیعی است که زیادی است و باید دفع شود، چه ما گمان کنیم به حسب تکوین این یک حالت اشمئزاز و پلیدی دارد و چه به دلیل این که در این ایام ضعف ها و ناراحتی هایی بر زنان عارض می‎شود، به هرحال مناسب با قرب به خدا نیست، لذا در این وقت زن نماز و روزه ندارد و از نزدیک شدن به خدا محروم است.

اما این که حضرت فرمود: "نواقص الحظوظ"، چرا حظ و بهره شان کمتر است ؟ اینجا هم باید حساب کرد، ثروت دو مرحله دارد، یک مرحله مرحله حفظ و

ناوبری کتاب