صفحه ۱۵۷

شب سرد زمستان از خواب بلند می‎شود و بچه ای که خود را کثیف و نجس کرده شستشو می‎دهد و با کمال محبت بوسه ای به او می‎زند و او را می‎خواباند، این علاقه در مرد وجود ندارد، و اگر این کار بنا بود به دست مرد باشد چه بسا در آن هوای سرد عصبانی می‎شد و بچه را رها می‎کرد و می‎خوابید. این طبیعی و واضح است و خود خانمها و آقایان هم می‎دانند. بالاخره نوعا این گونه است که زن عاطفی تر و مرد مآل اندیش تر است، البته استثناء هم وجود دارد و گاهی می‎شود که زن مثلا خیلی مآل اندیش تر باشد.لازم به یادآوری است همان طوری که حضرت استاد مدظله العالی تأکید دارند مسأله تدبیر و مآل اندیشی در مردان یا عاطفه در زنان به طور کلی نیست و لذا ممکن است موارد استثنایی هم داشته باشد. از سوی دیگر این امر متأثر از ساخت فرهنگی جامعه و تربیت اجتماعی محیط می‎تواند باشد؛ و لذا در بعضی جوامع در اثر تربیت و آموزش، تدبیر و مآل اندیشی و دقت در خانمها به طور کلی به اندازه مردان وجود دارد، همان طوری که عاطفه و احساس در این زنها نسبت به جوامع دیگر کاهش یافته است. بر اساس مطالعات دانشمندان ساخت فرهنگی و اجتماعی خصلت های طبیعی را می‎توان تغییر داد و از این جهت وضع را دگرگون کرد، تا جایی که زن بتواند در بیشتر موارد در حد موازی مرد در فعالیت های اجتماعی شرکت کند.

زن و مسائل طلاق، حکومت و قضاوت

همین مسأله طلاق را حساب کنید اگر به دست زن بود، یعنی زن می‎توانست مرد را طلاق بدهد، باور کنید به اندک چیزی که زن تحت تأثیر آن قرار می‎گرفت فوری ناراحت می‎شد و شوهر را طلاق می‎داد و فکر عاقبتش را هم نمی کرد، چون خدا زن را احساسی خلق کرده؛ اما مرد بسا رنج می‎کشد، ناراحت هم هست، ولی فکر می‎کند اگر این زن را طلاق بدهد آینده زندگی خود و فرزندانش بدون زن اداره نمی شود، بچه ها مادر می‎خواهند و... با همه سختی هایی که از ناحیه زن می‎بیند ولی چون فکر عاقبت کار را می‎کند، عقل را بر احساس مقدم می‎دارد و بر طبق منطق و عقل با این زن می‎سازد. در حدیث وارد شده: "المراءة مثل الضلع

ناوبری کتاب