صفحه ۱۵۵

حضرت علی بعد از پایان جنگ خطبه ای خطاب به مردم بصره ایراد می‎کند و می‎فرماید:

"کنتم جند المراءة ، و أتباع البهیمة"

(شما مردم بصره ارتش یک زن شده بودید، و پیروان یک چهارپا.)

در جنگ جمل موقعیت عایشه به عنوان زن پیامبر و دختر خلیفه اول باعث شد که طلحه و زبیر از این موقعیت استفاده کنند و او را جلودار قرار بدهند و مردم هم دور او جمع شوند، مقصود از بهیمه همان شتری است که عایشه بر آن سوار بود.

حقوق زن در بیان حضرت علی (ع)

از برادران و خواهران اجازه می‎خواهم در اینجا چند جمله ای مربوط به زنها عرض کنم. از ناحیه خواهران نامه های زیادی نوشته می‎شود و در مورد سخنان حضرت علی در خطبه 80 نهج البلاغه توضیح می‎خواهند، حضرت در این خطبه که بعد از جنگ جمل و در مذمت زنان ایراد فرموده می‎فرماید:

"معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول؛ فأما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصیام فی أیام حیضهن، و أما نقصان عقولهن فشهادة امرأتین کشهادة الرجل الواحد، و أما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال" مردم بدانید که زنها ایمانشان کم است، حظ و بهره شان کم است، عقلشان هم کم است؛ این که ایمانشان کم است چون در ایام حیض از نماز و روزه باز داشته می‎شوند - مظهر ایمان انسان ارتباط و توجه او به خداست و در آن وقت زنها از توجه به خدا محرومند - و کم بودن عقلشان هم به این است که شهادت دو زن به اندازه شهادت یک مرد است - در باب شاهد شدن زنان اولا شهادت زن در غیر اموال و حقوق مقبول نیست و ثانیا در موردی که شهادت زن مقبول است شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد است، بنابراین

ناوبری کتاب