صفحه ۱۴۶

خطبه 12

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) لما اظفره الله باصحاب الجمل، و قد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخی فلانا کان شاهدنا لیری ما نصرک الله به علی أعدائک، فقال له (ع):

"أهوی أخیک معنا؟ فقال: نعم، قال: فقد شهدنا، و لقد شهدنا فی عسکرنا هذا أقوام فی أصلاب الرجال و أرحام النساء، سیرعف بهم الزمان و یقوی بهم الایمان"

کسی که به عمل قومی راضی است

"و من کلام له (ع) لما اظفره الله باصحاب الجمل، و قد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخی فلانا کان شاهدنا لیری ما نصرک الله به علی أعدائک"

(از جمله فرمایشات حضرت است وقتی که خدا آن حضرت را بر اصحاب جمل پیروز کرد و یکی از اصحاب آن حضرت گفت: دوست داشتم برادر من فلانی در جبهه بود که این پیروزی را که خدا به شما بر دشمنانتان داد می‎دید.)

"فقال له (ع): أهوی أخیک معنا؟ فقال: نعم، قال: فقد شهدنا"

(پس حضرت به او فرمود: آیا این برادر تو دل و میلش با ماست ؟ پس گفت: آری، حضرت فرمود: اگر دلش با ماست جزء ارتش ما حساب می‎شود و اینجا حاضر است.)

"و لقد شهدنا فی عسکرنا هذا أقوام فی أصلاب الرجال و أرحام النساء، سیرعف بهم الزمان و یقوی بهم الایمان"

(و به درستی که در ارتش ما حضور دارند کسانی که در صلب مردان و رحم زنان هستند و روزگار آنان را به وجود می‎آورد و به وسیله آنان ایمان قوی می‎شود.)

ناوبری کتاب