صفحه ۱۴۵

نگاه نکنند - و به زنهای مؤمنه هم بگو از نگاهشان بشکنند. "ابصار" جمع "بصر" و منظور دید چشم است. خدا نمی خواهد بفرماید چشمتان را ببندید، بلکه می‎خواهد بفرماید: خیره نشوید و نگاه هوس آلود نکنید که خطرناک است.

به هرحال حضرت می‎خواهند بفرمایند: تنها جلوی خود را نبین، آخر ارتش دشمن را هم ببین. ممکن است کسی از دور به طرف شما آید و از آن دور شما را هدف گیری کند، پس همه ارتش دشمن را در نظر بگیر، ولی در عین حال به دشمن و آرایش نظامی او خیره مشو؛ زیرا ممکن است کم کم از دورنمای لشکر دشمن تزلزل در تو پیدا شود و بترسی.

"و اعلم أن النصر من عندالله سبحانه"

(و بدان با عمل به همه این دستورات پیروزی از ناحیه خداوند سبحان است.)

"سبحان" یا مصدر باب تفعیل است به معنای تسبیح، یا به قول سیبویه اسمی است به معنای تسبیح ؛ و از نظر ترکیب مفعول مطلق نوعی است که فعل آن محذوف است و در اصل "سبحت سبحان الله" بوده؛ یعنی تسبیح می‎کنم خدا را تسبیحی که مناسب شأن اوست.

این کلام حضرت همان حقیقتی است که خدا به پیغمبراکرم (ص) خطاب می‎کند و می‎فرماید: (و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی)سوره انفال، آیه 17 ای پیامبر آن وقتی که رمی (تیراندازی) می‎کردی تو نبودی که تیر را به هدف رها می‎کردی بلکه این خدا بود که رمی کرد، در صورتی که پیامبر رمی کرده بود ولی می‎خواهد بگوید: ای ارتش مسلمان در عین حال که تو فعالیت کردی ولی بدان که پیروزی از ناحیه خداست، اگر نیروی ایمان داری همین را هم خدا به تو داده است و شرایط پیروزی را خدا فراهم کرده است.

ناوبری کتاب