صفحه ۱۴۰

حنفیه منسوب به حنیفه است، قبیله ای از قبایل عرب به نام بنی حنیفه بودند، اگر مرد منسوب به این قبیله باشد حنفی می‎گویند و اگر زن منسوب به این قبیله باشد حنفیه گفته می‎شود. اسم این زن "خوله" یا "خوله" بوده است.

در تاریخ آمده است وقتی اسرایی را آوردند، این زن سهم حضرت امیر(ع) شد و یا او را خرید، بعدا طایفه بنی حنیفه خدمت حضرت آمدند و گفتند که او به ناحق از ما گرفته شده است، حضرت هم فورا او را آزاد کردند، بعد به رضایت خود این زن و اظهار علاقه او حضرت با او ازدواج کردند و محمد یکی از فرزندان این زن است.شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 244 و 245

در جنگ جمل حضرت لشکرش را منظم کرد، معمولا آرایش جنگی در سابق به این صورت بوده که یک میمنه (جناح راست) یک میسره (جناح چپ) و قلب و جناح و کمین داشته است.منهاج البراعة، ج 3، ص 167 و به همین لحاظ به مجموع لشکر "خمیس" می‎گفتند، چون از پنج قسمت تشکیل می‎شد. جناح به معنای بال است و منظور عقب لشکر است، مثل این که امروز هم در دنبال لشکر افرادی هستند تا مجروحین و جنازه ها را جمع آوری کنند، یک قسمت هم کمین می‎باشند تا بروند جلو اوضاع را بررسی کنند، یک شخصیتی را هم پرچمدار قرار می‎دادند و با جمعی در قلب لشکر قرار می‎گرفت، و نقش پرچمدار در میدان جنگ بسیار مهم بوده است، باید خیلی محکم باشد، زود از میدان در نرود؛ زیرا تمام لشکر چشمش به پرچم بود، اگر یک وقت سقوط می‎کرد این علامت شکست لشکر بود و همه فرار می‎کردند، بنابراین باید فرد قوی، محکم و شجاع پرچمدار باشد.

حضرت علی (ع) در این جنگ در اثر اعتمادی که به شجاعت محمد فرزندش داشت او را پرچمدار قرار داد و پرچم را به او سپرد. در تاریخ آمده است که به حضرت امیر اظهار کردند چرا حسن و حسین را پرچمدار قرار نمی دهی ؟ در

ناوبری کتاب