صفحه ۱۳۵

مؤمن راه خدا و حق را تشخیص داد می‎ایستد ولو همه با او مخالفت کنند. انسان نباید با سر و صداها و تبلیغات دست از حرف حق بردارد،

هشیاری و هشدار علی (ع)

"و ان معی لبصیرتی"

(و به درستی که بینایی با من است.)

یعنی من راه حق را تشخیص داده ام و می‎فهمم حق با من است و نباید از میدان در بروم، و در مقابل همه این باطلها ایستادگی خواهم کرد.

"مالبست علی نفسی، و لا لبس علی"

(هیچ وقت باطل را به صورت حق بر خودم جلوه ندادم، و نه دیگران بر من چنین کردند.)

"تلبیس" از ماده "لباس" به معنای باطل را به صورت حق جلوه دادن است؛ همیشه کسانی که می‎خواهند باطلی را جا بزنند لباس حق بر آن می‎پوشانند. گاهی نفس اماره انسان به باطل لباس حق می‎پوشاند، و انسان آنچه را مطابق میلش هست توجیه می‎کند، چون دلش با آن کار است خود را قانع می‎کند، گرچه عقل و فطرتش بگوید درست نیست، او توجیه می‎کند و می‎گوید وجود من باید حفظ شود و ناچارم برای حفظ آن این کار را بکنم. و گاهی فرد دیگری این کار را می‎کند و برای این که انسان را قانع کند توجیهاتی می‎نماید و به باطل صورت حق به جانبی می‎دهد، تا این که انسان را تحریک می‎کند و او هم کار غلط و باطل را انجام می‎دهد.

حضرت می‎فرماید: به حدی حق برایم روشن است که به آن پایبند هستم که نه نفس اماره ام می‎تواند مرا از حق منصرف کند و نه تبلیغات دیگران. اینها پیاده نظام و سواره نظام خود را جمع کرده اند و در مقابل من آورده اند ولی من خودم را حق می‎دانم، در مقابل اینها خواهم ایستاد و بالاخره کاری خواهم کرد تا پیروز شوم. انسانی که طرفدار حق است تک و تنها می‎ایستد تا پیروز شود، ایمان شجاعت

ناوبری کتاب