صفحه ۱۳۰

"و الا فلیدخل فیما خرج منه"

(و اگر گواه و شاهدی بر ادعای خود ندارد باید در آن بیعتی که از آن خارج گشته وارد شود.)

"و الا" استثناء نیست، بلکه در اصل "و ان لایأت" بوده است؛ "ان" در "لا" ادغام و "الا" شده است. "ما" در "فیما" موصوله است و منظور از آن بیعت است.

خطبه 9

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع):

"و قد أرعدوا و أبرقوا، و مع هذین الامرین الفشل؛ و لسنا نرعد حتی نوقع، و لانسیل حتی نمطر"

پوشش ضعف ها با تهدیدهای تو خالی

"و قد أرعدوا و أبرقوا، و مع هذین الامرین الفشل"

(و به تحقیق آنان خیلی رعد و برق نشان دادند ولی با این همه رعد و برق، ضعف و زبونی و ترس داشتند.)

شارحان گفته اند این عبارت مربوط به اصحاب جمل است.رجوع شود به منهاج البراعة، ج 3، ص 159؛ شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 237؛ و شرح ابن میثم بحرانی، ج 1، ص 284 یعنی همان لشکری که طلحه و زبیر تهیه کرده بودند. "فشل" یعنی ضعف و جبن، در قرآن آمده: (و لاتنازعوا فتفشلوا)سوره انفال، آیه 46 نزاع نکنید وگرنه ضعیف می‎شوید.

ظاهرا طلحه و زبیر سی هزار نفر در بصره برای جنگ جمع آوری کردند، در

ناوبری کتاب