صفحه ۱۲۲

چون سران خائن آنها مغزشان مغز شیطانی است و شیطان بزرگ مغزشان را مسخر کرده، تمام حرکات و سکنات و کنفرانس هایشان و جنگ و ستیزهایشان و مصاحبه هایشان همه اش بر طبق مصالح آمریکاست.

"فرکب بهم الزلل"

(پس شیطان آنان را بر مرکب لغزش سوار کرده است.)

لغزش را شیطان به وسیله این افراد انجام می‎دهد، دیگر خودیتی از خود ندارند، اینها مرتکب لغزش و خلاف می‎شوند اما در حقیقت شیطان مرتکب شده است، شیطان با اینها یکی شده، در حقیقت اینها هم شیطان شده اند و مجسمه شیطان هستند.

این تشبیهات و کنایاتی که حضرت دارد خیلی برای کسانی که اهل فن و سخن هستند جالب است. این که سید رضی (ع) در بین کلمات حضرت علی (ع) قسمت هایی را انتخاب کرده و اسمش را نهج البلاغة گذاشته یعنی روش بلاغت، برای این است که ایشان اهل فن بوده و تشخیص می‎داده مزایا و لطایفی را که در سخنان حضرت علی (ع) هست.

"و زین لهم الخطل"

(و شیطان برای آنان خطاهای بزرگ را زینت داده است.)

"خطل" لغزش و گناه بزرگ را می‎گویند، و "خطاء" به مطلق لغزش و گناه گفته می‎شود.

"فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه"

(آنان کار آن کسی را که شیطان او را در سلطنت و قدرتش شریک کرده است انجام می‎دهند.)

"فعل" اصطلاحا مفعول مطلق نوعی برای "اتخذوا" در اول خطبه است، گاهی اوقات مفعول مطلق از غیر فعل خودش می‎آید اما در حقیقت به معنای همان فعل است، "اتخذوا" یعنی "فعلوا". اینها حسابشان با شیطان جدا نیست، مثل این

ناوبری کتاب