صفحه ۱۲۱

ولی نه این دل صنوبری و جسمانی، بلکه این کنایه است، چون این دل صنوبری پخش کننده و توزیع کننده خون در بدن است اگر از کار بیفتد تمام بدن از کار می‎افتد.

به هرحال معنای کلام حضرت این است که دل و مغز این عده مسخر شیطان است، فرهنگ اینها فرهنگ شیطان شده است. "فاء" در جمله "فنظر"، "فاء تفریع" است، یعنی حالا که شیطان دژ محکم مغز و قلب اینها را مسخر کرده و فرهنگ و ایدئولوژی اینها فرهنگ و ایدئولوژی شیطانی شده است، پس قهرا نگاهشان هم نگاه شیطانی است، حرف زدنشان هم حرف زدن شیطانی است. سخنی که امروز سران مرتجع منطقه می‎گویند سخن رئیس جمهور آمریکاست، او به زبان اینها سخن می‎گوید.

جای تأسف است که بعضی از سران کشورهای اسلامی در حالی که قدرت اقتصادی دست اینهاست، نفت که شریان حیات دنیاست به دست اینهاست، اگر یک روز نفت را قطع کنند آمریکا و اروپا را به زانو در می‎آورند، اسلام که بهترین نیروی محرک است در کشور اینهاست، اما به حدی از خود بیخود شده اند و مغزشان را شیطان بزرگ مسخر کرده که از خود هیچ خودیت ندارند و نمی توانند از این قدرت اقتصادی و از این اسلامی که اساس استقلال و آزادی است به نفع جامعه خود استفاده کنند.

دینی که منطقش این است: (هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین)سوره توبه، آیه 52 شما منافقان جز یکی از دو نیکویی - شهادت یا پیروزی - چیزی می‎توانید بر ما انتظار برید؟ شهادت را اساس مکتب قرار داده است، دینی که فداکاری و از خود گذشتگی را به ملتش آموخته است، این دین بهترین سرمایه برای استقلال و آزادی است. این دو نیروی مادی و معنوی را کشورهای اسلامی دارند، اما

ناوبری کتاب