صفحه ۱۱۸

فتنه انگیزی مطرح نبوده است. در سوره اعراف هم این داستان تکرار شده و به همین تعبیر می‎فرماید: (ثم قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس)سوره اعراف، آیه 11 سپس گفتیم به ملائکه بر آدم سجده کنید پس همه سجده کردند مگر ابلیس.

اما آنجایی که مسأله فتنه انگیزی و وسوسه کردن مطرح است تعبیر به شیطان می‎کند، آنجایی که می‎خواهد بگوید شیطان آدم و حوا را فریفت و از بهشت بیرونشان کرد تعبیر به شیطان می‎کند و می‎فرماید: (فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه)سوره بقره، آیه 36 پس شیطان آدم و حوا را لغزاند و از بهشت بیرونشان کرد؛ در سوره اعراف هم می‎فرماید: (فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوءتهما)سوره اعراف، آیه 20 پس شیطان آدم و حوا را وسوسه کرد تا زشتی های پوشیده آنان را هویدا و پدیدار نماید.

"و اتخذهم له أشراکا"

(و شیطان آنان را برای خودش شریک - و یا دام - قرار داده است.)

"أشراک" ممکن است جمع "شریک" باشد که صفت مشبهه است، مثل "شریف" که جمعش "اشراف" می‎آید؛ و ممکن است جمع "شرک" به معنای دام باشد، مثل "جبل" که جمعش "اجبال" می‎آید. اگر جمع شریک باشد معنایش این است که اینها شریک و همکار شیطانند. اگر جمع "شرک" باشد یعنی شیطان اینها را دام خودش قرار داده است.

شیطان برای گمراه کردن افراد عده ای را پیدا می‎کند و دام خود قرار می‎دهد، در زمان خودمان به فرمایش رهبر انقلاب شیطان بزرگ آمریکا خودش نمی آید با ایران جنگ کند، صدام را تحریک می‎کند، سران مرتجع منطقه را تحریک

ناوبری کتاب