صفحه ۱۱۰

حضرت علی می‎توانست ساکت باشد و بگذارد طلحه و زبیر بروند و هر کاری می‎خواهند بکنند ولی می‎فرماید: من مثل کفتار نیستم که راحت بخوابد و دشمن را هیچ پندارد؛ در ادامه می‎فرماید:

"و لکنی أضرب بالمقبل الی الحق المدبر عنه، و بالسامع المطیع العاصی المریب أبدا حتی یأتی علی یومی"

(و لکن من می‎زنم به وسیله کسانی که به حق اقبال می‎کنند و با من هستند، آنهایی را که از حق برگشته اند و پشت به حق کرده اند؛ و به وسیله آنهایی که اطاعت کننده من هستند، کسانی را که عصیان و طغیان کرده و شک و تردید ایجاد می‎کنند؛ و همیشه این گونه خواهم بود تا موقعی که زنده ام و روز مرگم نرسیده است.)

حضرت می‎فرمایند: تا وقتی زنده ام به وسیله نیروهایی که در اختیار دارم و با من هستند با دشمنان می‎جنگم و به وسیله این نیروها از کشور اسلامی دفاع می‎کنم.

"فوالله مازلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه (ص) حتی یوم الناس هذا"

(به خدا قسم از زمانی که خدا پیامبرش را قبض روح کرد تا امروز همیشه مرا از حقم کنار می‎زدند در حالی که خودشان را مقدم می‎داشتند.)

حضرت علی (ع) در اینجا تصریح می‎کنند که خلافت پیغمبراکرم (ص) و حکومت مسلمین حق خودشان بوده و دیگران این حق را غصب کرده اند، و امروز هم که مردم با حضرت بیعت کرده اند و امانت مسلمین بدین وسیله به آن حضرت سپرده شده باز عده ای (مانند معاویه و دیگران) هستند که می‎خواهند حضرت را از حقش کنار بزنند.

معاویه ریشه اصلی سه جنگ داخلی

از تواریخ استفاده می‎شود که ریشه اصلی جنگ جمل معاویه بود.

ناوبری کتاب