صفحه ۶۳۱

"بهم اقام انحناء ظهره"

(پیغمبراکرم (ص) به وسیله آل خود از خم شدن پشت دین جلوگیری کرد.)

خم شدن پشت دین به این است که در اصول و معارف دین تحریف پیدا شود و یا وصله های ناهمرنگی به دین بچسبانند. اگر دین ستونهایش را یعنی آن عقاید محکمش را از دست بدهد پشتش خم شده است، و اگر آل پیغمبر نبودند چه وصله های ناهمرنگی که به دین می‎چسبید و اصول و معارف دین از دست می‎رفت.

دروغگویان و دین سازان در زمان پیغمبر(ص) به این کار مبادرت کرده بودند، این حدیث معروف است که پیغمبراکرم (ص) فرمود: "کثرت الکذابة علی" یا "کثرت الکذابة علی" دروغگویان یا دروغ بر من زیاد شده است. آن کسانی که آگاه بودند به اساس دین و جلوی انحرافات و پیرایه ها را می‎گرفتند آل پیغمبر بودند. پیغمبراکرم (ص) آلش را پایه دین قرار داد، تا دین را حفظ کنند و نگذارند پشتش خم بشود.

"و اذهب ارتعاد فرائصه"

(و لرزش گوشتهای زیر بغل دین را برطرف کرده است.)

"فرائص" گوشتهای زیر بغل را گویند. حیوانات وقتی در معرض خطر قرار بگیرند و بترسند، گوشت پهلوهایشان می‎لرزد؛ من خودم نسبت به الاغها دیده ام، زمانی با مرحوم شهید مطهری از فریمان به روستا می‎رفتیم، شب بود و هر کدام سوار یک الاغ بودیم، در راه ده تا پانزده سگ گله به ما حمله کردند، ما روی الاغها نشسته بودیم، الاغها وحشت زده شده بودند و به شدت پهلوهایشان می‎لرزید، ما خبر نداشتیم و از وسط گله ها می‎رفتیم، بعد چوپانها آمدند و ما را نجات دادند، آن شب واقعا برای ما مصیبتی بود.

هنگام ترس گوشت زیر بغل حیوان می‎لرزد، این تشبیه است؛ منظور حضرت این است که اگر دین با خطرات و مشکلات مواجه شود، جمعیتی که می‎توانند دین

ناوبری کتاب