صفحه ۶۲۲

است و دختر، شرط دیگری ندارد، هر دو در این جامعه زندگی می‎کنند و نان و آبی هم می‎خورند منتها از هم جدا هستند، به حکم شارع مقدس با خواندن یک عقد بین آنها ارتباط زناشویی برقرار کنید، این دو نفری که از هم جدا هستند بیایند با هم باشند، ازدواج همین است؛ بقیه آن نظیر خانه مستقل، ماشین آن چنانی، و شیربها چقدر، اینها همه رسوم غلطی است که ریشه آن بی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر است. از بس به یکدیگر دروغ گفته اند اعتمادشان نسبت به یکدیگر کم شده و این شرایط و این عادات را برای خودشان درست کرده اند، شرایطی که زندگی را تلخ و مردم را له کرده است. اگر مردم راستگو و مؤمن می‎شدند و به یکدیگر اعتماد می‎کردند، بسیاری از مشکلات اجتماعی از بین می‎رفت.

"فهم فیها تائهون حائرون جاهلون مفتونون"

(پس مردم در آن فتنه ها سرگردان و متحیر و نادان و فتنه زده بودند.)

"تیه" یعنی بیابان، قرآن در مورد بنی اسرائیل می‎فرماید: (یتیهون فی الارض)سوره مائده، آیه 26 یعنی بیابان گردی می‎کردند؛ مردم در آن فتنه ها سرگردان و متحیر بودند و نمی دانستند چگونه خود را از عادات زشتی که برای خودشان درست کرده اند و فتنه هایی که گرفتار آن شده اند نجات دهند.

بهترین خانه و بدترین ساکن

"فی خیر دار، و شر جیران"

(در بهترین خانه بودند، و بدترین همسایگان.)

مردمی که پیغمبر در بین آنها مبعوث شد در بهترین خانه بودند؛ چون از مکه بهتر نداریم. (ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا)سوره آل عمران، آیه 96 اول خانه ای که برای

ناوبری کتاب