صفحه ۶۱۸

و جنگ و ستیز و... در آن محیط حکم فرما بود، مردم گرفتار عادات و رسوم زشتی بودند که نمی توانستند خودشان را از این وضعیت نجات بدهند.

"أطاعوا الشیطان فسلکوا مسالکه، و وردوا مناهله"

(شیطان را اطاعت کرده پس راههای او را طی می‎کردند، و به آبشخورهایش وارد می‎شدند.)

شیطان می‎خواهد مردم را از حق منحرف کند، مردم را از عقل و منطق دور سازد، آنها را به طرف عادات و رسوم باطل، جنگ و ستیز و امثال اینها کشاند، این است راههای شیطان. "منهل" و "مورد" هر دو نام محلی است که وارد می‎شوند به شط یا رودخانه که آب بردارند و به آن آبشخور هم می‎گویند.

مردم آبشخورهای حق را رها کرده بودند و به آبشخورهای شیطان وارد شده بودند، در راهی که شیطان برای آنها مقرر کرده بود می‎رفتند، آب حیات پیدا نمی کردند، به دنبال آبی که شیطان برایشان مهیا کرده بود می‎رفتند، همین آب وقتی که در جهنم مجسم می‎شود همان "غسلین"سوره الحاقة، آیات 35 و 36: (فلیس له الیوم هیهنا حمیم، و لاطعام الا من غسلین) (هیچ آب داغ و غذایی برای شخص معذب در جهنم نیست مگر از عرق پوست و گوشت افراد دیگر که معذبند). و "صدید"سوره ابراهیم، آیه 16: (من ورائه جهنم و یسقی من ماء صدید) (از عقب هر گردنکش و عنود آتش جهنم خواهد بود و از چرک مخلوط با خون سیراب می‎شود). است که در قرآن آمده است.

"بهم سارت أعلامه"

(علمها و نشانه های شیطان به وسیله این مردم سیر می‎کرد.)

شیطان ایادی زیادی دارد، هم ایادی جنی دارد هم ایادی انسی، شیطان در اثر اغوا کاری که می‎کند بشر خودش عامل شیطان می‎شود، از باب مثال در این زمان که ما گرفتار جنگ با عراق هستیم صدام و کسانی که در منطقه به او کمک می‎کنند

ناوبری کتاب