صفحه ۶۰۸

ویژگی های اسلام و قرآن

بعد حضرت علی (ع) فرموده اند:

1 - "أرسله بالدین المشهور"

(خداوند پیامبراکرم (ص) را با دین واضح و روشن فرستاد.)

"شهر سیفه" معنایش این است که شمشیرش را کشید و ظاهر کرد، دین مشهور یعنی دینی که ظاهر است، چون اسلام دین توحید است و توحید امری بوده که همه پیغمبران مردم را به آن دعوت می‎کردند، بنابراین دین توحید بین اهل حق دینی ظاهر و هویداست.

2 - "و العلم المأثور"

(و با یک وسیله هدایتی که به ما رسیده و برای ما نقل شده است.)

"علم" یعنی چیزی که به وسیله آن انسان هدایت می‎شود. در زمان قدیم دنباله راهها یک مناره ای و علامتی می‎گذاشتند که مردم به وسیله آنها راه را پیدا کنند، اینها را "أعلام" می‎گفتند. "مأثور" به معنای نقل شده و روایت شده است، و مقصود از آن ممکن است این باشد که دین اسلام وسیله هدایتی است که نمونه اش - یعنی اصل توحید - از گذشتگان نظیر ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبران دیگر نقل شده است. و ممکن است مراد این باشد که این اسلامی که ما می‎گوییم همان اسلامی است که از پیامبر نقل شده است؛ زیرا زمان حضرت علی (ع) تا زمان پیامبر فرق می‎کرد، و در اثر مرور زمان و سیاست های حاکم تفاوت در درک اسلام به وجود آمده بود.

3 - "و الکتاب المسطور"

(و با کتاب نوشته شده.)

کتابی که باطنش در لوح محفوظ نوشته شده، و ظاهرش هم در دل مسلمانها و هم در آن کاغذها و کتفهایی که نویسندگان وحی نوشته اند گردآوری شده است.

ناوبری کتاب