صفحه ۵۹۴

"فانها عزیمة الایمان"

(پس همانا شهادت به وحدانیت خدا شرط واجب و لازم ایمان است.)

یعنی مرحله اول و اساس ایمان، همان توحید است.

"و فاتحة الاحسان"

(و مبدأ نیکی هاست.)

زیرا عقاید انسان تا درست نباشد کار خوب هم بی فایده است، و اولین پایه عقاید اعتقاد به وحدانیت خداست.

"و مرضاة الرحمن"

(و این شهادت به توحید محل رضایت خداست.)

"و مدحرة الشیطان"

(و جای دور کردن شیطان است.)

اقرار به توحید اگر با اعتقاد و ایمان قلبی باشد سبب طرد شیطان از انسان می‎باشد، به شرط آن که از هر جهت خالص و پاک باشد، و به قول آن حضرت: "خلوص آن معتقد انسان باشد".

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب