صفحه ۵۹۲

ای مردم همه شما به خدا نیازمندید و تنها خداست که بی نیاز و پسندیده است.

ما هرچه داریم از وجود، علم، قدرت، مال و غیره همه از آن خداست. اگر یک لحظه توجه او نباشد همه ما فانی محض می‎باشیم.

"انه لا یضل من هداه"

(همانا گمراه نمی شود کسی که خدا او را هدایت نماید.)

پس اگر بخواهیم هدایت شویم و راه حق را پیدا کنیم باید به طرف خدا برویم.

"و لا یئل من عاداه"

(و نجات پیدا نمی کند کسی که خدا با او دشمن باشد یا او با خدا دشمن باشد.)

"وئل" به معنای "لجاء" یعنی پناه جست.

"و لا یفتقر من کفاه؛ فانه أرجح ما وزن"

(و کسی را که خداوند کمک و کفایت کرد هرگز محتاج نمی شود؛ زیرا حمد خدا و استعانت از او برترین چیزی است که به حساب می‎آید.)

ضمیر در "انه" ممکن است به حمد و یا به استعانت و یا به هر دو برگردد، یعنی خدا و ارتباط با او و استعانت از او بهترین چیزی است که با ارزش است و وزن می‎شود و به حساب می‎آید. وزن شدن کنایه از ارزش داشتن است، زیرا چیز بی ارزش هیچ گاه وزن نمی شود.

"و أفضل ماخزن"

(و - حمد و استعانت و ارتباط با خدا - بهترین چیزی است که ذخیره و نگهداری می‎گردد.)

اهمیت شهادت به توحید

"و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له"

(و شهادت می‎دهم که خدایی جز خدای یگانه بی شریک وجود ندارد.)

"شهادة ممتحنا اخلاصها"

(شهادتی که اخلاص آن را آزمایش کرده ام.)

ناوبری کتاب