صفحه ۵۷۹

نماز صبح را با اصحاب خواندند، پس از خواندن نماز حضرت با اصحابشان نشستند و صحبت می‎کردند، کم کم آفتاب طلوع کرد و یک یک افراد و اصحاب از گرد پیغمبراکرم (ص) متفرق شدند، بجز دو نفر که آنجا ماندند، یکی از انصار و دیگری از ثقیف.

پیغمبراکرم (ص) فرمود: شما دو نفر مثل این که کاری و حاجتی دارید، من هم حاجت شما را می‎دانم، اگر می‎خواهید سؤال کنید و اگر می‎خواهید به شما بگویم که خواست شما چیست، آنها عرض کردند یا رسول الله، چه بهتر که ما خواسته خود را مطرح نکرده شما آن را بفرمایید. پیغمبراکرم (ص) فرمودند: یکی از شما از فضیلت وضو و نماز و ثمرات آنها می‎خواهد بپرسد، و دیگری می‎خواهد راجع به حج سؤال کند.

آن وقت پیامبراکرم (ص) به آن که راجع به وضو و نماز می‎خواست سؤال کند فرمود: وقتی دستت را به آب زدی و گفتی "بسم الله الرحمن الرحیم" - از اینجا این نکته به دست می‎آید که اول هر وضو مستحب است که "بسم الله الرحمن الرحیم" بگوییم - گناهانی که دستت مرتکب شده است می‎ریزد، و وقتی که صورتت را شستی هر گناهی را که با دهان و چشمت انجام داده ای خدا می‎بخشد.

ضمنا به این نکته هم باید توجه داشت که اغلب گناهان ما گناهانی است که به وسیله دهان و زبان انجام می‎شود از قبیل فحاشی، سخن چینی، دروغ گفتن، تهمت زدن و هتک آبروی مردم؛ همه اینها گناهان بزرگی است که انسان به سبب دهان مرتکب می‎شود. در مورد چشم هم که با وضع دنیای امروز و با این آمیزشی که افراد از مرد و زن با هم دارند، قهرا چشم خائنین خیانت هایی را مرتکب می‎شود.

بالاخره مطابق این حدیث پیغمبراکرم (ص) می‎فرماید: وقتی که صورتت را برای وضو شستی "تناثرت الذنوب التی اکتسبتها عیناک بنظرهما و فوک بلفظه" گناهانی را که چشمان تو به واسطه نظر بیجا و دهان تو به واسطه سخن بیجا انجام داده اند،

ناوبری کتاب