صفحه ۵۷۱

گم شد راه را پیدا کند، خانه خدا هم نشانه است برای پیدا کردن راه حق و حقیقت.

"و للعائذین حرما"

(و آن را برای پناهندگان خانه امان قرار داد.)

یعنی خدا برای آنهایی که پناه می‎آورند به خانه خدا آن را حرم قرار داده است. هر کس که به خانه خدا پناه آورد نمی توانند مزاحمش شوند. در حدیث آمده است: "من جنی جنایة ثم لجاء الی الحرم لم یقم علیه الحد" اگر کسی جنایتی را مرتکب شد و پناه به حرم خدا آورد، در آنجا حد بر او جاری نمی شود. "و لایطعم و لایشرب و لایؤذی حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحد" و به او طعام و آب نمی دهند و اذیت نمی شود تا از حرم خدا خارج شود آن وقت حد بر او جاری می‎شود. "فان أتی ما یوجب الحد فی الحرم أخذ به فی الحرم" ولی اگر در حرم خدا کاری مرتکب شد که موجب حد است، در همان جا حد را بر او جاری می‎کنند و بازداشتش می‎کنند. "لانه لم یر للحرم حرمة"وسائل الشیعة، ج 9، ص 337، باب 4 زیرا او برای حرم خدا حرمتی قائل نشده است. سپس حضرت علی (ع) می‎فرماید:

"فرض حجه، و اوجب حقه، و کتب علیکم وفادته"

(خداوند حج و رفتن به این خانه را بر شما واجب و ادای حق آن را لازم و نازل شدن بر او را واجب کرده است.)

خدا حج این خانه را واجب کرد و حق این خانه را ثابت کرد بر مردم، این خانه حقوقی بر مردم دارد که باید ادا کنند. حضرت امیر(ع) به قرآن استشهاد می‎کنند که:

"فقال سبحانه: و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا"

(پس خدای سبحان فرمودند: از برای خداست بر مردم حج خانه خدا بر هر کس که استطاعت داشته باشد این راه را طی کند.)

ناوبری کتاب