صفحه ۵۶۶

اهداف و رموز معنوی حج

"جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته"

(خدای تبارک و تعالی حج و پناه بردن به خانه خود را علامت تواضع مردم در برابر عظمت خدا قرار داده است.)

البته خدا جسم نیست که در مکانی باشد، اقبال مردم به طرف مکانی که به نام "خانه خدا" خوانده شده است سمبل و مظهر است برای این که دلهای آنها هم به طرف خود حق تعالی حرکت کند؛ این اقبال بدنها به طرف خانه، نمونه و جلوه ای باید باشد از اقبال دلها به طرف ذات حق، و به همین جهت است که می‎فرماید: خداوند قرار داده است این اقبال به طرف خانه را نشانه ای برای این که دل آنها در مقابل عظمت خدا تواضع و فروتنی کند؛ در طواف که بدن انسان دور خانه خدا می‎گردد، باید دل و روح انسان نیز در ملکوت اعلی پرواز نماید و گردش بدن نشانه پرواز روح باشد.

"و اذعانهم لعزته"

(و حج خانه خدا نشانه اقرار مردم به عزت حق تعالی است.)

"عزت" به معنای غلبه است. یعنی حق تعالی بر همه ما غالب است، و ما باید در مقابل او خاضع و خاشع باشیم.

"و اختار من خلقه سماعا أجابوا الیه دعوته"

(و از بندگانش برگزیده است شنوندگانی را که دعوت حق تعالی را اجابت کردند.)

"سماع" جمع "سامع" است یعنی شنونده، مثل "طلاب" که جمع "طالب" است.

قرآن کریم در سوره حج نقل می‎کند: وقتی که حضرت ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) خانه خدا را ساختند به حضرت ابراهیم (ع) دستور داده شد که مردم را دعوت کند:

ناوبری کتاب