صفحه ۵۵۴

12 - "و بین واجب بوقته، و زائل فی مستقبله"

(و بعضی از واجبات قرآن در یک وقتی انجام دادن آن واجب است، ولی بعد از آن دیگر واجب نیست.)

مانند گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان که بعد از رمضان حکمش زائل می‎شود.

گناهان کبیره و گناهان صغیره

13 - "و مباین بین محارمه"

(و بین محرمات قرآن تفاوت هست.)

در انجام دادن بعضی از آنها خدا وعده آتش داده است که اینها گناهان کبیره هستند، اما در بعضی از محرمات وعده آتش نیست که به اینها گناهان صغیره می‎گویند. آیه قرآن می‎گوید: (ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم)سوره نساء، آیه 31 اگر شما اجتناب کنید از گناهان کبیره، ما از گناهان صغیره شما صرف نظر می‎کنیم.

به همین جهت است که گفته اند گناهان صغیره را مرتکب نشوید که سبب نشود شما در مسیر گناهان کبیره قرار بگیرید. طبع انسان جوری است که اگر سراغ گناه صغیره رفت تدریجا به سراغ گناه کبیره می‎رود و بعد از آن جرأت انکار خدا و دین را پیدا می‎کند، قرآن می‎فرماید: (ثم کان عاقبة الذین اسائوا السوأی ان کذبوا بآیات الله)سوره روم، آیه 10 پس آنگاه عاقبت آنانی که گناه را پیشه خود ساختند تکذیب آیات خداست. با شکستن حریم گناهان صغیره، جرأت ورود به حریم گناهان کبیره پیدا می‎شود. به هرحال تقسیمی از طرف خدا واقع شده، و همه گناهان در یک ردیف نیستند.

"من کبیر اوعد علیه نیرانه"

(یک قسم گناهان کبیره است و خدا بر آن وعده آتش داده است.)

ناوبری کتاب