صفحه ۵۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 34)

"مفسرا مجمله، و مبینا غوامضه، بین مأخوذ میثاق فی علمه، و موسع علی العباد فی جهله، و بین مثبت فی الکتاب فرضه، و معلوم فی السنة نسخه، و واجب فی السنة اخذه، و مرخص فی الکتاب ترکه، و بین واجب بوقته، و زائل فی مستقبله، و مباین بین محارمه: من کبیر اوعد علیه نیرانه، او صغیر ارصد له غفرانه، و بین مقبول فی ادناه، موسع فی اقصاه"

حضرت در ادامه خطبه اول راجع به پیامبراکرم (ص) و آوردن قرآن می‎فرماید:

"مفسرا مجمله، و مبینا غوامضه"

(پیغمبراکرم (ص) مجملات قرآن را تفسیر، و مشکلات آن را بیان کرده اند.)

برخی از آیات بسا مشکلاتی و مجملاتی داشت، اینها را پیامبر شرح داده اند. "تفسیر" کشف پرده است یعنی چیزی را روشن کردن، و پیامبر(ص) مطالب غامض و مشکل آن را حل می‎کردند.

ادامه اقسام آیات قرآن

در درس قبل هشت مورد از اقسام آیات قرآن مورد بررسی قرار گرفت،

ناوبری کتاب