صفحه ۵۴۴

اقسام آیات قرآن

1 - "مبینا حلاله و حرامه"

(در حالی که پیامبر حلال و حرام قرآن را بیان کرده بود.)

2 - "و فرائضه و فضائله"

(و واجبات و مستحبات آن را.)

واجبات مثل زکات و خمس و... و مستحبات مثل صدقه و...

3 - "و ناسخه و منسوخه"

(و ناسخ و منسوخ این کتاب را.)

چون بعضی آیات ناسخ بعضی دیگر می‎باشند. مثلا قرآن راجع به زن زناکار در سوره نساء آیه 15 می‎فرماید: (و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا) زنهایی که از بین شما مرتکب فحشا می‎شوند چهار نفر را بر آنان گواه بگیرید، پس اگر چهار نفر به آن شهادت دادند آنها را در منازل خودشان زندانی کنید تا مرگ آنها فرا رسد یا خدا راهی دیگر برای آنان قرار دهد.

حکم این آیه، یعنی نگاه داشتن زن زناکار تا آخر عمر در خانه، به وسیله آیه 2 از سوره نور (الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة) به هر کدام از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید، نسخ شده است؛ معمولا در خود آیات منسوخ قرینه ای هست که حکم آنها موقت است، و قرینه در آیه شریفه سوره نساء جمله آخر آن است که فرموده: "یا خدا راه دیگری برای آنان قرار دهد"؛ زیرا طبق روایات شیعه و سنی هنگامی که آیه تازیانه در سوره نور نازل شد، پیامبراکرم (ص) فرمودند: اکنون راهی را که خدا برای زنهای زناکار فرموده بود تعیین نمود، که اگر بدون شوهر

ناوبری کتاب