صفحه ۵۴۲

شاید به حد تواتر نقل شده باشد که فرموده: "طلب العلم فریضة علی کل مسلم"اصول کافی، ج 1، ص 30، باب 1 کتاب فضل العلم، حدیث 1 تحصیل علم و دانش بر هر مسلمانی واجب است.

"ثم اختار سبحانه لمحمد(ص) لقأه"

(سپس خداوند دیدار خود را برای محمد(ص) برگزید.)

کلمه "ثم" برای فاصله با مطلب قبلی است؛ یعنی پس از 23 سال بالاخره خداوند اختیار کرد برای حضرت محمد(ص) لقای خودش را.

"و رضی له ما عنده"

(و برای او آنچه را که نزد خودش بود پسندید.)

یعنی خداوند برای پیامبراکرم (ص) آنچه را که نزد خودش از عالم بقا و مقامات عالیه قیامت و بهشت بود پسندید.

"و اکرمه عن دار الدنیا"

(و مقام او را بالاتر از خانه دنیا قرار داد.)

"دنیا" مؤنث "ادنی" به معنای پست تر است. یعنی خدا او را از عالم پست تر به عالم اخروی بالا برد.

"و رغب به عن مقارنة البلوی"

(و او را نزد خود برد تا بیش از این بلای جهان را نبیند.)

"رغب" دو معنای متضاد دارد: یکی اعراض و دیگری رغبت؛ یعنی اگر با "عن" استعمال شد به معنای اعراض، و اگر با "فی" استعمال شد به معنای رغبت است.

می‎فرماید: خداوند پیامبراکرم (ص) را اعراض داد از این که در این دنیا گرفتار امتحانات باشد. مقصود این نیست که پیامبر امتحان و آزمایش نداشت، بلکه مدت آزمایش پیامبر به سر آمد، و خدا او را از این که باز هم مقارن بلوی باشد نجات داد.

ناوبری کتاب